Hällristning L1955:3953 i Gamleby 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:3953 i Gamleby
Foto av Hällristning L1955:3953 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 5x3 m (NO-SV), bestående av följande två förekomster: Hällristning, 2,4x1,6 m (N-S), bestående av 4 skepp, 3 fotsulor, 1 ring och 5 fragment. Skeppen är 25-48 cm l, två av enkellinjetyp varav ett med bemanningsstreck, två av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Fotsulorna är 21-26 cm l, 9-11 cm br och konturhuggna samt delvis fragmentariska. Ringen är 23 cm i diam och fragmentarisk. Fragmenten är 5-33 cm l. Belägen på NV-sluttande häll. Hela ristningen är inhuggen i en hård kvartsitbergart. Huggningen syns i de flesta fall endast som en färgförändring i hällens yta. Hällristning bestående av 1 skepp, 33 cm l och av dubbellinjetyp, fragmentariskt. Belägen på SV-sluttning av hällrygg. Påträffad vid specialinventering 2009. (RAÄ dnr 326-3131-2010)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NV om röse, RAÄ Gamleby 217:1. Den andra förekomsten är 2 m SV om den första."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.886449
Longitud: 16.461502
Lämnings-ID: L1955:3953
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 552
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7652bd9a-a4c1-4435-906d-93e1308941e2