Hällristning L1955:2599 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 12x2 m (NV-SÖ), bestående av följande 4 förekomster (A-D): Hällristning (A), 3x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 3 människofigurer, 1 djur, 2 fotsulor, 2 ringfigurer 9 fragment samt prickhuggningar. Skeppen är 40-41 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spant. Människofigurerna är 15-19 cm l med helt uthuggen kropp. En är en voltigör. Djuret är 10 cm l av strecktyp och fyrbent. Fotsulorna är 20-30 cm l och 7-10 cm br samt konturhuggna. Ringfigurerna är 4-10 cm i diam. Fragmenten är 3-13 cm l. Belägen på SSV-sluttande häll. 2,7 m NV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,3x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 fotsula och 2 fragment. Fotsulan är 11x7 cm och konturhuggen med sandalband. Fragmenten är 3-6 cm l. Belägen på hällavsats mot SV. 1,7 m NV om hällristning (B) är: Hällristning (C), 0,5x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 fotsula och 1 obestämbar figur. Fotsulan är 18x12 cm och konturhuggen. Den obestämbara figuren är 15x11 cm. Belägen på SV-sluttande häll. 1,3 m NV om hällristning (C) är: Hällristning (D), 0,8x0,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 obestämbar figur, 2 fragment och 1 prickhuggen yta. Den obestämbara figuren är 14x9 cm. Fragmenten är 10-12 cm l. Den prickhuggna ytan är 5 cm i diam. Belägen på SSV-sluttande häll. 1,2 m VNV om hällristning (C) är: Hällristning (E), 0,2x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 1 fragment, 11 cm l. Belägen på SSV-sluttande häll. Ristningarna är extremt grunt huggna i kvartsithäll. (Raä dnr: 326-3131-2010) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,1 x 1 meter (Ö-V) bestående av 2 skepp, 1 fotsula, 2 cirkelfigurer, 1 skålgrop/älvkvarn, 1 människofigur samt 4 obestämbara figurer. Skeppen är ca 0,3 meter långa. Hällen är kvartsitberg och mycket hård. Pga detta syns knackningarna som vita punkter och fält. Samtliga figurer är knackade och är således utan relief. (RAÄ dnr 326-2939-2008)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll sluttande åt SV intill NÖ kanten av övergiven åkermark. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.86921
Longitud: 16.453696
Lämnings-ID: L1955:2599
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 469
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:2599