Runsten L2003:9889 i Västerås 🇬🇧
Även känd som Saltängsbron
Foto av Runsten L2003:9889 i Västerås
Foto av Runsten L2003:9889 i Västerås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gísl lét gera brú eptir Ásl/Ôsl, son sinn. Hann varð dauðr á Englandi. Guð hjalpi hans ônd ok sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h, 1 m br och 0,35 m tj. Ristningsytan är vänd mot S. Runornas höjd är 10-11 cm. Inskrift: "Gisl lät göra bron till minne av Ösel, sin son. Han blev död i England. Gud hjälpe hans ande och själ." Stenen är hopfogad med cement. Vs 9. Dnr 7859/72: Runstenarna (även Västerås 275:2, Vs 10) flyttade p. g. a. vägomläggningsarbete. Nuvarande placering: 15 m N om nya vägbanan, 8 m Ö om bäcken. Ristningytan orienterad mot S. Nuvarande avstånd till Västerås 275:2 är 34 m. Efter flyttningen som utfördes 1972-06-21 uppmålades stenen. Den är rest på stengrund tillsammans med sina tidigare utförda cementgrunder. Nuvarande höjd över markytan är 2,25 m. Vid schaktningar i kapelllbackens fåra har rester av en äldre bro- eller vägkonstruktion framkommit bestående av trästockar inneslutande en stenbädd. De ligger kvar under nuvarande väg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikesren. Nära bro."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m Ö om bäck och 8 m N om väg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L2003:9889 i Västerås 🇬🇧:
"En jätte ska ligga begraven mellan stenarna."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.589925
Longitud: 16.493563
Lämnings-ID: L2003:9889
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 275:1
Sveriges runinskrifter: Vs9 (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Saltängsbron
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Saltängsbron
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e9a1ebc9-8513-40d9-ba65-e107dbfb4592