Hällristning L2004:5130 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5.1x0.9 m (Ö-V), bestående av 1 djurfigur, 30 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Djurfiguren, en hästliknande figur, belägen i nedre Ö hörnet av berghällen, är 20x12 cm (Ö-V) och 2 cm br, grunt huggen. Skiss i inventeringshandlingarna. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-2 cm dj. Flera är tätthuggna parvis.Den avlånga fördjupningen är fotsuleliknande, 23x8 cm (NV-SÖ) och 2 cm dj, troligen en bearbetad naturlig fördjupning. Älvkvarnarna och den avlånga fördjupningen belägna på det N-och Ö-sluttande toppartiet av berghällen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.655987
Longitud: 16.789207
Lämnings-ID: L2004:5130
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 247:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:5130