Hällristning L2004:5030 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"2) Älvkvarnsförekomst, 1x0.6 m (Ö-V), i block, 2.5x1.5 m (ÖNÖ-VSV) och 1 m h, bestående av 9 älvkvarnar. Dessa är 3-9 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Sex älvkvarnar är vittrade och något osäkra. Samtliga belägna på den N-sluttnade ovansidan av flyttblock."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttande berghäll i lermark. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m Ö om åkerkant och 30 m SSV om RAÄ nr 286:1"
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.66466
Longitud: 16.835264
Lämnings-ID: L2004:5030
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 286:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:5030