Hällristning L2004:4866 i Björksta 🇬🇧
Foto av Hällristning L2004:4866 i Björksta
Foto av Hällristning L2004:4866 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Älvkvarnsförekomst, 5.6x2.3 m (NV-SÖ), bestående av 48 älvkvarnar, varav nio ovala, 2 avlånga fördjupningar och 1rännformig fördjupning. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1.5cm dj, de ovala 3.5x5 cm och 0.5-1 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 19x7 cm och 2.5 cm dj respektive 10x6 cm och1.5 cm dj, och är förbundna. Den rännformiga fördjupningen är18x4 cm och 1 cm dj. Den bildar tillsammans med tolv runda och tre ovala gropar en sammanhängande linje, 0.9 m l (N-S), belägna på det NÖ-sluttande planet. 17 av de runda älvkvarnarna bildar med regelbundna inbördes avstånd en 2.35 m l linje utmed klippryggen (NNV-SSÖ). Fem ovala gropar är huggna i sprickor. Samtliga belägna på berghäll, 12x6x1.4 m (NNV-SSÖ), dess SÖ-sluttande ryggås (18 gropar), NÖ-sluttande (26 gropar) och SV-sluttnade (7 gropar) plan. Se skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränbacke. Fd betesmark, skogsmark (gles barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m V om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.66295
Longitud: 16.798559
Lämnings-ID: L2004:4866
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 195:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5d7cc5a7-d90c-4230-a233-6f1fcbb07b39