Hällristning L2004:4643 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i block, 2,7x2,2x1,3 m, bestående av 1 skepp, 2 fragment och 12 skålgropar. Skeppet är 33 cm l och g¿fragmentariskt. Fragmenten är 21-30 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen uppdaterad i enighet med anmälan inkommen år 2017. (RAÄ-2017-4923) Tidigare beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 1,6x1 m (NNÖ-SSV), i block, 2,6x2,3 m (NÖ-SV) och 1,5 m h, bestående av 10 älvkvarnar. Dessa är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna i den svagt SSV-sluttande plana och något skrovliga ovansidan av flyttblock."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande kant av blockrik moränhöjd, nära dess fot i Lillåns dalgång. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 9 m ÖSÖ om åkerkant, från en punkt 35 m NNÖ om moränhöjdsimpedimentets trubbiga vinkel. Nr 2 är 13 m NV om stående block."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.64386
Longitud: 16.837708
Lämnings-ID: L2004:4643
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 416:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:4643