Hällristning L2004:4478 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Älvkvarnsförekomst, 2.3 x 1.1 m (Ö-V), bestående av 11 älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. ATA Dnr 321-319-2006, Ny beskrivning: Hällristning, inom ett område ca 15 x 4 m (NNV-SSÖ) stort, fördelade på 4 grupper, bestående av sammanlagt 3 skeppsfigurer, 3 fotsulor, 2 obestämbara fragmentariska figurer och 163 älvkvarnar. Yta 1 är 3,3 x 2,6 m (SÖ-NV) bestående av 2 skeppsfigurer, 1 obestämbar fragmentarisk figur, och 20 älvkvarnar. Skeppsfigurer är 57-72 cm långa, av dubbellinjig typ varav en med bemanningsstreck. Den obestämbara fragmentariska figuren är 29 cm långt och liknar en krok. Älvkvarnarna varav 19 är runda, är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm djupa, medan den avlånga är 10x5 cm och 1 cm djup. Belägen på V-sluttande häll och 1,8 m S om RAÄ nr 225:2.. Vittrad. Yta 2 är 3,4 x 1,7 m (Ö-V) bestående av 1 skeppsfigur och 11 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 36 cm lång och helt uthugget. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. Belägen på V-sluttande häll och 2,1 m SV om yta 1. Yta 3 är 3,9 x 2,0 , (Ö-V) bestående av 3 fotsulor, 1 obestämbar fragmentarisk figur och 132 älvkvarnar. Fotsulorna är 15-17 cm långa och 6-9 cm breda. Fragmentet är 10 cm långt. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,2-1,0 cm djupa. De flesta är 2-3 cm diam och mycket grunda samt bildar rader och gyttringar. Belägen strax N om stensättning och 2,3 m ÖSÖ om yta 2. Yta 4 är 0,6 x 0,2 m (NNV-SSÖ) bestående av 5 älvkvarnar, 3-7 cm diam och 0,5-2 cm djupa. Belägen på NÖ-sluttande hällyta och 2,5 m NV om yta1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V delen av mindre bergrygg. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,8 m S om RAÄnr Björksta 225:2."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662151
Longitud: 16.806068
Lämnings-ID: L2004:4478
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 225:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:4478