Hällristning L2004:4350 i Björksta 🇬🇧
Foto av Hällristning L2004:4350 i Björksta
Foto av Hällristning L2004:4350 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Älvkvarnsförekomst, 0.3 x 0.1 m (Ö-V), bestående av 2 älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på krönet omedelbart V om stensättning. ATA Dnr 321-319-2006, Ny beskrivning: Hällristning, 7,2 x 5,2 m (N-S) bestående av 2 skeppsfigurer, 1 människofigur, 1 obestämbar figur, fragment och 38 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 73-188 cm långa, av dubbellinjig typ med bemanningsstreck, är mycket grunt huggna och ett är fragmentariskt. Människofiguren är 95 cm lång med långa smala böjda ben och armlös. Den obestämbara figuren, fragmentet är 6 cm långt och består av ett horisontalt streck under människofiguren. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen omedelbart V om stensättningen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö delen av mindre bergrygg. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m Ö om RAÄ nr Björksta 225:4 och omedelbart V om stensättning på krönet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662112
Longitud: 16.806602
Lämnings-ID: L2004:4350
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 225:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/91b84fd9-cdd7-498b-8b14-9a82623e3df7