Hällristning L2003:2756 i Kärrbo
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Grav- och boplatsområde med hällristning och älvkvarnsförekomst,100x45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 fornlämningar. Dessa utgörsav 3 runda eller närmast runda stensättningar, 1 rektangulärstensättning, 2 skärvstenshögar, 2 röjda ytor, 1 hällristning och1 älvkvarnsförekomst. 1) De runda stensättningarna är 5-9 m diamoch 0.4 m h. Av dessa är 2 stenfyllda (i den NV är fyllningenborttagen) och 1 är övertorvad med i ytan 0.2-0.7 m st stenar.Två har kantkedja av 0.3-0.8 m l stenar. Den rektangulärastensättningen är 6x3 m (ÖNÖ-VSV). Övertorvad med i ytan synligastenar, 0.3-0.8 m st. Skärvstenshögarna, belägna i områdets Noch SV del, är 3-4 m diam och 0.35-0.5 m h. I ytan enstakavanliga stenar samt skärvstenar. Den N skärvstenshögen har i Sdelen ett block, den SV har i mitten en svacka. De röjda ytorna,belägna i områdets V del, är 10-15 m st (Ö-V). Den större gränsari Ö till en skärvstenshög och utgör lämplig boplatsyta. 11 m SSVom SV hörnet av den rektangulära stensättningen, i SV- sluttning,är 2) Hällristning, 0.8x0.7 m (NÖ-SV), i block, 0.85x0.7 m(NÖ-SV) och 0.3 m h, bestående av 1 yxfigur, 2 rännformigafördjupningar (en kvinnofigur?) och 10 älvkvarnar. Yxfiguren är19 cm l, med skaft, 35 cm l och 4-7 cm br. De rännformigafördjupningarna är 16 respektive 48 cm l och 4-9 cm br.Älvkvarnarna är 3.5-6 cm diam och 0.5-2 cm dj. Flertalet teckenär kraftigt inhuggna och tydliga. 30 m ÖNÖ om nr 2 och i VNVkanten av en stensättning är 3) Älvkvarnsförekomst, 0.47x0.3 m(Ö-V), i block, 1.2x0.9 m (NÖ-SV) och 0.2 m h, bestående av 9älvkvarnar och 2 rännformiga fördjupningar. Älvkvarnarna är 3-5cm diam och 0.3-1 cm dj. De rännformiga fördjupningarna är 9-12cm l, 3-5.5 cm br och 0.5-1 cm dj. En älvkvarn ligger i ettsprucket parti i områdets SV del. Blocket ingår i kantkedjan avstensättningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kärrbo socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande moränbacke. Hagmark med unga tallar."
Vill du se flera runstenar i Kärrbo socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.580928
Longitud: 16.768841
Lämnings-ID: L2003:2756
Riksantikvarieämbetets ID: Kärrbo 3:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Kärrbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:2756