Hällristning L2003:1735 i Kungsåra 🇬🇧
Foto av Hällristning L2003:1735 i Kungsåra
Foto av Hällristning L2003:1735 i Kungsåra
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningområde, ca 10x4 m (Ö-V), bestående av 3 enskildahällristningsytor, redovisade separat nedan. 1) Hällristning,1x0.6 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 cirkelfigurer, 1 rännformigfördjupning och 1 älvkvarn. Cirkelfigurerna är 38-39 cm diam ochbestår vardera av 6 cirklar med i mitten en skålgrop. Cirklarnaär 0.2-1 cm dj, skålgroparna 3-5 cm diam och 0.3 respektive 1.2cm dj. Den rännformiga fördjupningen är 15x2 cm och 0.3 cm dj,och löper från den sydligaste cirkelfiguren till den S därombelägna älvkvarnen. Älvkvarnen är 6 cm diam och 2 cm dj. Samtligabelägna på NÖ sidan av berghäll. 4.5 m V om nr 1 är 2)Hällristning, 0.7x0.15 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp. Skeppetär 68 cm l och 9-10 cm h. Akter och förstäv är 20-23 cm h.Ristningen är 0.2-0.8 cm dj. Otydlig markering för segel. Kölenriktad mot V. 2 m VSV om nr 1 är 3) Hällristning, 0.4x0.4 m,bestående av 1 cirkelfigur. Cirkelfiguren är 35 cm diam ochbestår av 5 koncentriska cirklar med i mitten en grund skålgrop.Cirkelbanden är 2 cm br och 0.3 cm dj, skålgropen 4 cm diam och0.5 cm dj. Otydlig. 15 m SV om hällristningsområdet är 4) Grav,förstörd och borttagen. Vid vägbygge 1930 påträffades resterefter en brandgrav, bestående av benbitar, lerkärlsfragment ochfragment av ett likformigt spänne. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kungsåra socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3.5 m NV om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611322
Longitud: 16.803491
Lämnings-ID: L2003:1735
Riksantikvarieämbetets ID: Kungsåra 5:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Kungsåra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2b469d43-543f-4ac5-af99-81c270f2a946