Hällristning L2002:5524 i Västerås
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i berghäll, 2,5x0,8 m (N-S), bestående av 1 skeppsfigur, 3 obestämbara figurer, 1 ränna och ca 20 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 46 cm l och ca 15 cm h, helt urhuggen med intill 0,2 cm dj linjer och av enkellinjetyp. Försedd med bemanningsstreck och riktad N-S. De obestämbara figurerna är 11-18 cm h, 4 cm br, helt urhuggna intill 0,2 cm dj. De kan möjligen tolkas som lösa människoben med fötter. Rännan är 4 cm l och sammanbinder två älvkvarnar. Älvkvarnarna är 2-6 cm diameter och 0,5-1,5 cm dj. Figurerna och de flesta älvkvarnarna ligger i den V delen. Hällen är avhuggen i V, i kant mot asfalterad ingångsväg. Finkornig, delvis slät bergart, med lavväxt och fläckvis mosstäcke."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av moränhöjd, med berg i dagen. Stadspark, med skog. Tomtmark och hus i V-NV."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSÖ om hus."
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625373
Longitud: 16.539813
Lämnings-ID: L2002:5524
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 1185
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:5524