Hällristning L2002:2057 i Tortuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ny beskrivning; ATA Dnr 326-4361-2004, Rapport över dokumentation och imålning. Hällristning ca 8 x 2,5 m (NV-SÖ) bestående av 3 ytor. 1) Hällristning 2,5 x 0,5 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 fotsula och 8 älvkvarnar. Fotsulan är 25 x 12 cm stor och konturhuggen. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen i hällsvacka. 2 m NNV om yta 1 är : 2) Hällristning 2,6 x 2,1 m (N-S) bestående av 1 människofigur?, 2 fotsulor, 1 obestämbar figur, fragment och 54 älvkvarnar. Människofiguren? är 22 cm lång. Fotsulorna är 21-23 cm långa och 7-9 cm breda. Fragmentet är 12 cm långt. Av älvkvarnarna är 53 runda, 2-7 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. 1 älvkvarn är avlång 8 x 4 cm st och 1 cm djup. Belägen på N-sluttande häll. 1,2 m V om yta 2 är: 3) Hällristning 1,6 x 0,9 m (Ö-V) bestående av 2 fotsulor och 10 älvkvarnar. Fotsulorna är 23-28 cm långa och 9-10 cm breda samt helt uthuggna. Älvkvarnarna är 2--5 cm diam och 0,5-1 cm djupa. En älvkvarn är belägen i botten av en fotsula. Belägen på NNV-sluttande häll. Gemensam kartmarkering."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg med jordavlagringar. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NÖ om väg och knappt 60 m NV om uppfartsväg."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709725
Longitud: 16.678337
Lämnings-ID: L2002:2057
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 132:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:2057