Hällristning L2002:1801 i Tortuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 23x7 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 3 avlångafördjupningar och 232 älvkvarnar. Skeppen är 40-60 cm l och 5-10cm br. Samtliga har 7-10 bemanningsstreck. Älvkvarnar ingår itvå av skeppen som huvud- eller sköldmarkeringar. De avlångafördjupningarna är 10-22 cm l, 5-10 cm br och 1-5 cm dj.Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.5-1 cm dj. Skeppen och 21 avälvkvarnarna bildar inom ytan en egen komposition belägen i ettparti med amfibolit med skarpa gränser mot omgivande bergart.Detta parti är mantelliknande, 1.6x1.4 m (NÖ-SV). Skeppen ärristade i Ö-V med två över och två under. Älvkvarnarna liggerinom ytan dels ensamma, dels i större eller mindre grupper("plättlaggsliknande" och bandformade eller i rader). 20 m V omnr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 9 älvkvarnar. Dessaär 5-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Belägna i hällens relativtjämna ovansida. Bergarten utgörs av amfibolit och granit. 10 mSSÖ om nr 2 är: 3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5cm diam och 0.5 cm dj. Bergarten är amfibolit. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V delen av bergrygg. Åkermark, impediment."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.672715
Longitud: 16.762411
Lämnings-ID: L2002:1801
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 228:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:1801