Hällristning L2002:1460 i Tortuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.75x2.15 m (Ö-V), bestående av 3 cirkelfigureroch ca 45 älvkvarnar. Cirkelfigurerna, som har mittgrop, är 13,15 respektive 28 cm diam. De är tämligen grunt till tämligendjupt ristade. Mittgroparna är 6.5-7 cm diam och 0.5-1 cm dj.Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0.5-2 cm dj. Hällristningen ärbelägen i en svagt välvd och vågig översida av berg. Bergytan ärdelvis söndersprängd genom att man eldat på den. Endast en del avbergytan är frilagd. 18.5 m 390 gon om nr 1 är: 2) Hällristning,ca 1x0.4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp och 4 älvkvarnar.Skeppen är 25 respektive 30 cm l (N-S) och 0.1 m br, parallelltristade. De har 6-7 respektive 8-9 bemanningsstreck. Båda ärgrunt ristade. En älvkvarn kröner N stäven på det övre skeppet.Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 1-2 cm dj. 5.5 m 40 gon om nr 2är: 3) Hällristning, ca 0.9x0.6 m (180-380 gon), bestående av 3skepp och ca 15 älvkvarnar. Skeppen är 30-70 cm l och 10-15 cmbr, konturristade med relings- och köllinjer. De har även 6-14bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3.5-6 cm diam och 0.5-1.5 cmdj. 1 m SSÖ om nr 3 är: 4) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.1 m,bestående av ca 10 avlånga fördjupningar. De är 6-8 cm l, 1.5-2.5cm br och 0.5-1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av berg med jordavlagringar. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m V om åkerkant och 17 m N om åkerkant. Nr 2 är 20 m VSV omåkerkant. Nr 3 är 15 m VSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.672361
Longitud: 16.763363
Lämnings-ID: L2002:1460
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 62:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:1460