Runsten Sm62, L1972:6327 i Voxtorp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tosti gerði kuml þessi eptir Etta, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m hög, 1,25 m bred (80-280 gon) och 0,1-0,2 m tjock. På NV sidan en hästskoformig runslinga. Runhöjd 12-17 cm. På SÖ sidan en mycket otydlig runslinga. Runhöjd 11-13 cm. Runristningen på stenens SÖ sida är sentida. Den är utförd på 1800-talet. Runstenen är rest i ett kallmurat postament av gråsten i markytans nivå (postamentet ej synligt). Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Toste gjorde denna minnesvård efter Ätte, sin son." Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Voxtorp socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m 170 gon om landsväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sm62, L1972:6327 i Voxtorp:
"Fornlämning nr 19 i 1937 års inventering. Enligt tradition skulle runstenen ha stått i nr 19. Enligt annan tradition åter skulle den stått vid nr 22. Slingan på SÖ sidan har enligt uppgift inhuggits av assessor Montahn."
Vill du se flera runstenar i Voxtorp socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.075815
Longitud: 14.173117
Lämnings-ID: L1972:6327
Riksantikvarieämbetets ID: Voxtorp 18:1
Sveriges runinskrifter: Sm62, (Smålands runinskrifter))
Plats: Ed
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Voxtorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:6327