Runsten Vg66, L1962:6874 i Norra Vånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ása ok Þóra reistu stein þenna eptir Ásgaut. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (Vg 66), granit, 1,65 m h, 0,9 m br (N-S) och 0,2 m tj. Runhöjd 10-15 cm. Inskrift på den åt V vettande släta sidan. Upptill i vänstra hörnet är en bit bortslagen ca 15x15 cm. Stenen flyttade till nuvarnade plats 2013. Ursprunglig plats är belägen ca 870 m åt NNV enligt uppgift i ATA dnr 2630/1923 och 3396/1927. Ursprunglig plats är utmärkt som RAÄ Norra Vånga 185. (RAÄ dnr. 3.4.2-416-2017) Tidigare beskrivning: Runsten (Vg 66), granit, 1,65 m hög, 0,9 m bred (V-Ö) och 0,2 m tjock. Runhöjd 10-15 cm. Inskrift på den åt S vettande släta sidan. Stenen flyttades till nuvarande plats 1927. Flyttad ca 10 m åt SSV. (ATA dnr 3396/27). Strax bakom stenen växer en ask. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åsa och Tora reste denna sten efter Åsgöt." Uppmålad 1968 och 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Vånga socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m V om bogårdsmur, 2 m Ö om mindre väg."
Vill du se flera runstenar i Norra Vånga socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.267714
Longitud: 13.269354
Lämnings-ID: L1962:6874
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Vånga 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg66, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Postgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Norra Vånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6874