Runsten Vg128, L1960:1122 i Österbitterna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hákon ok Þorgautr reistu stein þenna eptir fôður sinn ..., bónda góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 128), gråsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå granit), 2,1 m hög, 1,1-1,5 m bred (NÖ-SV) och 0,1-0,6 m tjock. På SÖ sidan finns en runslinga, 0,1-0,2 m innanför kanten runt stenen. I nedre SV hörnet är denna delvis dubbel. Innanför runslingan finns ett kors. Runhöjd 15-17 cm. Runorna är grunt huggna. Stenen står ovanpå markytan, uppallad på några mindre stenar. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Håkan och Torgöt reste denna sten efter ..., sin fader, en god bonde." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österbitterna socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Platå på höjd med rikligt med berg i dagen. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m SV om åkerkant (NV-SÖ), 4 m N om ägoväg (Ö-V)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vg128, L1960:1122 i Österbitterna:
"Enligt sagesmän står stenen i närheten av gamla bygatan."
Vill du se flera runstenar i Österbitterna socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.146962
Longitud: 13.014406
Lämnings-ID: L1960:1122
Riksantikvarieämbetets ID: Österbitterna 14:1
Sveriges runinskrifter: Vg128, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Per jonsgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Österbitterna
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:1122