Runsten U236, L2014:2635 i Vallentuna
Även känd som Gullbrostenarna
Foto av Runsten U236, L2014:2635 i Vallentuna
Foto av Runsten U236, L2014:2635 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfs arfar í Lindey láta reisa þessa steina eptir fôður sinn ok bróður ok brú gerðu. Véseti hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Runsten, granit, 1,85 m h, 0,7 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. På denmot S vända sidan är en imålad runslinga, 8-10 cm br med 5 mm broch 1-2 mm dj linjer. Runhöjd 5-9 cm. Stenen står sekundärtfastgjuten i ett betong- och stenfundament i åkerdiket. Den stodtidigare ca 30 m S härom på NV sidan av NÖ änden av b). b) Bro-och vägbank, nu helt överodlad men synlig fotobilden. Leddetidigare över numera utdikad sankmark ochvar sannolikt ca 100 ml. Den NÖ änden flanderades av a) ovan och en oristad sten ochvid SV änden stod två runstenar (U 237 och 238, raä nr 95 och). Med största sannolikhet ingår runstensbron i den vägbank påFrestavägen, som nedlades 1937. Den är markerad i detta läge på1600-talskarta enligt nedan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N om väg"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.544083
Longitud: 18.034471
Lämnings-ID: L2014:2635
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 97:1
Sveriges runinskrifter: U236, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lindö, gullbron
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Gullbrostenarna -
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2635