Runsten U207, L2017:2198 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok Þormundr ok Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av husgranit, 1,2 m hög, 0,9 m bred och 0,1-0,4 m tjock. Runhöjd 6-10 cm. Ristningen vetter mot S. Bägge stenarna 49:1 och 49:2 är resta på entämligen kraftigt profilerad kulle som möjligen kan vara anlagd. Enligt Upplands runinskrifter utgör 49:1 och 49:2 ett monument. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ulv och Tormund och Gammal låta resa dessa stenar här efter sin fader." Uppmålad 1974. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N om brukningsväg och 25 m NÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521892
Longitud: 18.167571
Lämnings-ID: L2017:2198
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 49:1
Sveriges runinskrifter: U207, (Upplands runinskrifter)
Plats: Råcksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte (S)(P)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2198