Runsten U203, L2017:1668 i Angarn
Foto av Runsten U203, L2017:1668 i Angarn
Foto av Runsten U203, L2017:1668 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Áli/Alli lét reisa stein þenna eptir Ulf, son sinn, fôður Freygerðar í Vestbý. Rétt er ristit. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, blågrå gnejs, 1,95 m hög, 0,8 m bred (Ö-V) uppåt avsmalnande till 0,6 m bred och 0,1-0,15 m tjock. Runhöjden är 4-8,5 cm. Ristningen vetter åt S. På N sidan är en delvis huggen runslinga utan runor.23:1-3 har varit trappstenar i Angarn kyrka till 1870-talet. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ale (Alle) lät resa denna sten efter Ulv, sin son, fader till Frögärd i Väsby. Rätt är ristat." Uppmålad 1993."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränrygg (Ö-V) "Kyrkbacke"."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om bogårdsmur, 2 m V om en tillfartsväg (N-S) 8 m N om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536339
Longitud: 18.168657
Lämnings-ID: L2017:1668
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 23:1
Sveriges runinskrifter: U203, (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Åsmund (A); Frögärd (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1668