Runsten L2016:5896 i Markim
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 65x20-30 m (NÖ-SV), bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 hög(?) ca 8 runda stensättningar och 1runsten. Högen är 6 m diam och 0,6 m h. I N kanten är en rundadsten, 0,9x0,8 m och 0,6 m h. I mitten grop, 2 m diam och 0,8 mdj. Blottande några stenar, 0,2-0,4 m st (kärnröse?). Högen ärbelägen i NÖ spetsen av gravfältet (något osäker). De rundastensättningarna är 5-9 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade, 2med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,7 m st. Den störstastensättningen har mitsten? 0,8x0,6 m och 0,2 m h, en annan har 3stenar i mitten, 0,2-0,4 m st och 0,1 h. en har synlig kantkedaji Ö kanten, 0,2 m h av 0,3-0,6 m l stenar, en annan har i Ökanten 3 stenar med ett mellanrum av 2 m 0,3 m h och 0,5-0,9 m l.Flera av stensättningarna är ojämna i ytan och skadade, ett parmåste betraktas som osäkra. Runstenen är belägen i NÖ delen avgravfältet (punktmarkerad på fotokartan) strax SV om högen. Denbestår avgranit, är 2,3 m h, 0 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsatser av NÖ-och Ö-sluttande, moränbunden bergsklack med bergdelvis i dagen. Hagmark (enstaka lövträd, tallar och enar)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SSV om åker (VNV-ÖSÖ). Och 12 m Ö om gavel på hus"
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587801
Longitud: 18.035935
Lämnings-ID: L2016:5896
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 6:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5896