Runsten L2014:3659 i Össeby-Garn
Foto av Runsten L2014:3659 i Össeby-Garn
Foto av Runsten L2014:3659 i Össeby-Garn
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 125x70 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 45 fornlämningar.Dessa utgörs av 44 runda stensättningar samt 1 runsten. De rundastensättningarna är 3-7 m diam (vanligen 4-6 m) och 0,1-0,4 m h.Övertorvade med inga eller enstaka stenar synliga i ytan, 0,1-0,5m st. 1 fornlämning har en förmodad mittsten, 0,4x0,3 m st (Ödelen) 9 fornlämningar har kantkedja, varav 3 osäkra i Ö delen.De tydliga finns i V delen och är 0,7-0,4 m h av vanligen 0,3-0,5m l stenar. I några ingår block. Några på krönet i Ö är otydliga.3-4 stensättningar har gropar eller urgrävningar. I Ö delen finnsskador av odling och stentäkt och i V mindre odlingsskador.Runstenen (omedelbart Ö om vägen) är av ljusgrå gråsten, 1,3 m h,0,2 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,4 m tj. Röstningen är vävd motV och består av en korsprydd slinga med 10 cm runhöjd. Svårläst pg a dålig i målning. Beväxt med spridda löv- och barrträd samtenar i Ö delen, i V delen något tätare lövskog. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Skäres av liten körväg (N-S) Åkerkant i del av SV begränsningen"
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.565905
Longitud: 18.272337
Lämnings-ID: L2014:3659
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 214:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3659