Hällristning L2017:6980 i Frösunda 🇬🇧
Foto av Hällristning L2017:6980 i Frösunda
Foto av Hällristning L2017:6980 i Frösunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketill lét reisa stein eptir fôður sinn Véstein ok Végerðr/Vígr, Guð hjalpi ônd hans, at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Block med runristning, 2,2x1,8 m (Ö 30cg N-V 30cg S) och intill 0,5 m hög. På blockets svagt välvda, släta översida är en runslinga anbragt längs nuvarande kant samt delar i mittpartiet. Runhöjd 7-8 cm. Ristningen är ytterst svårläslig pga kraftig lavvegetation. Blocket har sprängkant i Ö-S-V och kan vara lossprängt från berget S härom. Det omges av tätt aspsly. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Kättil lät resa stenen efter sin fader Visten och Vigärd efter sin man. Gud hjälpe hans ande." Uppmålad 1979 Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m SÖ om järnväg (NÖ-SV) och 15 m Ö om gräns för nr 92. Flackt N sluttande moränrygg nedanför berg i dagen. Hagmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602661
Longitud: 18.139875
Lämnings-ID: L2017:6980
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 93:1
Sveriges runinskrifter: U351 (Upplands runinskrifter)
Plats: Solsta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b3544672-858a-4b5d-8398-88adf83015de