Hällristning U248, L2014:1939 i Vallentuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runhäll, 2x1,5 m (Ö-V) Ristningen är 0,9.0,9 m och intar åt SV.Ristningsytan, som är mycket otydlig, kan fortsätta under torven.3 m SÖ om nr 1 är 2) Stensträng, ca 200 m l (NNÖ-SSV) 1-2,5 m broch 0,2-0,4 m h. Enskicktad, en- och fleradig. Stenarna ärvanligen 0,4-1 m st. Stensträngen, som börjar ca 80 m S om gruvf.140, löper delvis genomdenna och fortsätter därefter i dess Ö deloch avgränsar i sin N del gravfältet. Stensträngen löper delvis isin S del utefter gammal brukningsyta. I stensträngen N halva ochV om den är ytan röjd intill ca 3 m och tämligen plan, möjligenrest av fägata eller igenvuxen stig. Invid och Ö om stensträngeni dess N del är en: Husgrund 6x4 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m h markeradgenom grundstenar. I NÖ hörnet är ett spisröse, 2x2 m och 0,3 m h Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) S änder av berghäll. Hagmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 9 m Ö om gammal åker och 9 m N 15cg Ö om hrön av gammal åker"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.545476
Longitud: 17.98559
Lämnings-ID: L2014:1939
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 145:1
Sveriges runinskrifter: U248, (Upplands runinskrifter)
Plats: Näle, norrgården
Placering: På en berghäll i ett gärde Ö om Näle.
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1939