Runsten U976, L1941:4573 i Vaksala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir Ásfast, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning å jordfast block 2,r m br, 3,3 m l (Ö-V) 0,6 m h= tjock i N och i nvå med markytan i S. Runorna ristade på den mot S sluttande sidan. Runornas höjd 6-8 cm. Spår av uppmålning. 1m VNV om nr 1 är ett jordfast granitblock 3 m l, 2 m br (NNV-SSÖ)och 0,5-1,1 m h i vilken är 2) Älvkvarnsförekomst bestående av 1älvkvarn, 6,5 cm diam och 1,5 cm dj, belägen i den mot SV sluttande plana ovansidan, strax N om den mellersta delen av blocket. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lerdal. Mindre åkerholme, bevuxen med en tall."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"70 m NV om mangårdsbyggnad, intill och N om åkerkant (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.8981
Longitud: 17.672893
Lämnings-ID: L1941:4573
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 208:1
Sveriges runinskrifter: U976, (Upplands runinskrifter)
Plats: Råby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Ljus granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4573