Runsten U950, L1944:7441 i Danmark
Foto av Runsten U950, L1944:7441 i Danmark
Foto av Runsten U950, L1944:7441 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnbjôrn lét reisa stein at Ás... ... son, en Nefgeirr at bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,7 m hög och 1,1 m bred N 40cg Ö-S 40cg V och 0,1-0,4 m tjock. Svagt avrundad mot toppen. Plan inskriftsida och något skrovlig baksida. Ristningen vetter mot Ö 20cg S. Stenen vetter mot V 40cg N. Runhöjd 6-7 cm. Se skiss i inventeringsboken! Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnbjörn lät resa stenen efter Ås- ... (sin) son, och Nävger efter sin broder." Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NÖ-sluttande lermark. Impediment mellen åker och väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N 30cg V om vägkant (Ö 30cg N-V 30cg S)."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.841056
Longitud: 17.757789
Lämnings-ID: L1944:7441
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 73:1
Sveriges runinskrifter: U950, (Upplands runinskrifter)
Plats: Myrby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7441