Runsten U949, L1944:7171 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein eptir --lkir, fôður sinn. Hann ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,6 m hög, 0,65 m bred (V 40cg S-Ö 40cg N) och 0,4 m tjock. Ristningen vetter mot S 40cg Ö och är mycket sliten. Runhöjd 7 cm. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... resa stenen efter ..., sin fader. Han ..." Uppmålad 1973. Rest, lagad och uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N 40cg V om vägkant (V 40cg S_Ö 40cg N): 1 m Ö 30cg N om å (N 30cg V-S 30cg Ö)."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.863984
Longitud: 17.734286
Lämnings-ID: L1944:7171
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 24:1
Sveriges runinskrifter: U949, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7171