Runsten U948, L1944:7440 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Styðingr/Stœðingr lét reisa stein eptir Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) Þjalfi ok Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, 2,2 m hög och 1,2 m bred och 1 m tjock vid basen och 0,1 m tjock vid toppen. Triangulär genomskärning. Ganska raka kanter. Avspetsad topp. Ristingen vetter mot VSV varåt även stenen lutar något. Runhöjd 8-11 cm. se skiss i inventeringsboken. Upplysningsskylt står 0,5 m SÖ om runstenen. Odlingssten upplagd intill runsten utmed åkerkanten. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Stöding lät resa stenen efter Arne, sin son. Han for hayrt x lant. Tjälve och Orökja höggo runorna efter sin broder." Skyltad 1976. Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack, bred lerslätt intill ålopp. Impediment mellen åkermark och å."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N och Ö intill åkermark, i S intill Sävjaån."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.825236
Longitud: 17.736748
Lämnings-ID: L1944:7440
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 99:2
Sveriges runinskrifter: U948, (Upplands runinskrifter)
Plats: Danmarks by, fålebro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Torgöt Fotsarve (A); Tjälve 1 (S); Orökja 2 (S); Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7440