Runsten U946, L1944:6814 i Danmark
Foto av Runsten U946, L1944:6814 i Danmark
Foto av Runsten U946, L1944:6814 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gusi/Gussi/Kúsi lét reisa at Áka ok at Ketil áraukinn(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är raka och plana. Stenen lutar svagt mot SÖ. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runhöjd 9-12 cm. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Guse (el. Gusse) lät resa efter Åke och efter Kättil den åldersitgne." Uppmålad 1984. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SÖ om kyrkogårdsmur (NÖ-SV). 30 m N 20cg V om NV hörnet av Danmarks kyrkas sakristia."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.833278
Longitud: 17.74499
Lämnings-ID: L1944:6814
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 60:1
Sveriges runinskrifter: U946, (Upplands runinskrifter)
Plats: Danmarks kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Grim skald (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6814