Runsten U945, L1943:718 i Danmark
Foto av Runsten U945, L1943:718 i Danmark
Foto av Runsten U945, L1943:718 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Signjótr ok Áviðr létu reisa stein at Ófeig, fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans ok Guðs móðir. Fótr risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit. Enligt exerpt har den förr legat som tröskel i dörren till vapenhuset. Dess nuvarande översida verkar mycket blanksliten. Runstenen uttogs hösten 1951 sammanfogades med fragment nr 119 och restes på kyrkogården. Runstenen är 2,25 m hög, 1,6 m bred (V 40cg N-Ö 40cg S) nedtill och 0,25 m tjock. Runhöjd 7-8,5 m cm. Runristningen vetter åt S 40cg V. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans ande. Fot ristade runorna." Uttogs ur kyrkväggen , sammanfogades och restes 1951. Uppmålad 1984. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NV om NV hörnet av Danmarks kyrkas västtorn."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.833047
Longitud: 17.744487
Lämnings-ID: L1943:718
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 61:1
Sveriges runinskrifter: U945, (Upplands runinskrifter)
Plats: Danmarks kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Fot 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:718