Runsten U912, L1944:9939 i Börje
Foto av Runsten U912, L1944:9939 i Börje
Foto av Runsten U912, L1944:9939 i Börje
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at Borggeir, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2,2 m hög, 1,15 m bred (Ö-V) samt 0,35 m tjock. Runhöjd varierande mellan 12 och 8 cm. Inskriften vetter mot S. S sidan plan. Inplacerad i kyrkogårdsmuren. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigfröd lät resa (sten) här (?) efter Borgger, sin fader." Uppmålad 1986. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börje socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård intill väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N väg (Ö-V) i kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Börje socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.883728
Longitud: 17.500437
Lämnings-ID: L1944:9939
Riksantikvarieämbetets ID: Börje 201:1
Sveriges runinskrifter: U912, (Upplands runinskrifter)
Plats: Börje kyrka
Placering: I södra bogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Grim skald (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Börje
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9939