Runsten U911, L1941:7234 i Vänge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"ukuþi ok Holmfríðr létu reisa stein þenna at Jógeir, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 911, 1,6 m h, 0,9 m br (ÖSÖ-VNV) vid basen och 0,2 m tj, smalare upptill. Inskriften vetter mot SSV. Runhöjden är 7-8 cm. Stenen är nedsatt i en cementsockel. Samt lagad med stenkitt.6 m S om runstenen går en vägbank, 140 m l, 9 m br och intill 0,6m h. Vägen som utgör den gamla landsvägen har samma sträckning som på lantmäterikarta fr 1700-tal. Viss röjning av skymmande aspvegetation vore passande (stenen är helt dold). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning av moränmark. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"29 m ÖSÖ om SÖ hörnet av lada, 5,5 m NÖ om dike och 17 m S 30cgV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.861778
Longitud: 17.366078
Lämnings-ID: L1941:7234
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 85:1
Sveriges runinskrifter: U911, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åltomta bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7234