Runsten U902, L1942:4132 i Läby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 300x130 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 90 fornlämningar. Dessa utgöras av 57 runda stensättningar, 1 kvadratisk stensättningoch 32 resta stenar. De runda stensättningarna är 2-12 m diam (iallmänhet 4-7 m) och 0,1-0,4 m h. Övertorvade med i ytan i allmänhet måttligt med stenar, 0,1-0,3 m st. Kantkedjor, helt eller delvis synliga, 0,1-0,3 m h, av 0,2-0,5 m l stenar. Några stensättningar har smärre ytskador. Den kvadratiska stensättningen är 12x12 m st (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,1-0,2 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar, 0,2-0,4 m st. Kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,2-0,4m l stenar. De resta stenarna är 0,6-2,5 m h, 0,3-1,4 m br (i allmänhet ÖSÖ-VNV) och 0,3-0,9 m tj. 4 stnar är kullfallna. 2) Runsten, se markering på fotokartan, granit, 2,4 m h, 0,9 m br (Ö 20cg S-V 20cg N) och 0,55 m tj. Runhöjden är 5-6 cm. 3) Hålvägssystem, se markering på fotokartan, med en sammanlagd längd av ca 750m och bestående av 7 hålvägar (delar av). Hålvägarna löper dels igravfältets längdriktning (VNV-ÖSÖ) och dels tvärar de gravfältet och har sannolikt lett ned till vadställen vid Hågaån (se undernummer 4). Hålvägarna är 2-4 m br och 0,1-0,4 m dj. 4) Vadställen, angivna på karta över gravfält vid Lillängen, Kvarnbo 1938 ochkryssmarkerade på fotokartan, nu utan synliga spår i terrängen. Igravfältets VNV del står en upplysningsskylt. Gravfältets ÖSÖ del beväxt med gles lövskog och i övrigt med en stor ek. Gravfältetär delvis undersökt och restaurerat (se tidigare anteckningar).Ö delen av gravfältet samt den Ö delen av hålvägssystemet är beläget i Bondkyrka sn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Läby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gammal hagmark, belägen på S sluttningen ned mot Hågaån och nedanför och NNÖ om höglänt hällmarksområde."
Vill du se flera runstenar i Läby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.841087
Longitud: 17.554548
Lämnings-ID: L1942:4132
Riksantikvarieämbetets ID: Läby 8:2
Sveriges runinskrifter: U902, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kvarnbo
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Läby
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4132