Runsten U845, L1944:7437 i Dalby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gísl ok Ásgeirr reistu stein þenna eptir Bjôrn, bróður sinn, annan eptir fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, granit liggande, 0,9 m lång, största bredd 0,52 m och 0,3 m tjock. Orienterat i N 20cg V-S 20cg Ö. Runhöjd 7 cm. Imålad med grått. Fragmentet påträffades 22/7 1961 i samband med upptagning av stenfyllning till den gamla Vyggeby brons fästen (ca 5 m Ö 40cg S), vilket uppfördes av vägförvaltningen i Uppsala län. Man kan som antikvarie A-M Berg vid besiktningen 1961 konstatera att fragmentet utgör nedre högra delen av runstenen U 845 (Wessén/Jonsson, Upplands runinskrifter, s 484 f) som varit försvunnen sedan 1800-talet. Äldre uppgifter tyder på att runstenen stått på Ö sidan av bron. Den har sedan begagnats vid en brobyggnad. Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften på U 845:"Gisl och Åsger reste denna sten efter Björn, sin broder, den andra efter sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttning av bäckravin i kraftigt NÖ-sluttande lerdal. NV delen av gammalt brofäste SV om landsväg. Omges av åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S 10cg Ö om vägkorsning. 6 m SV om landsväg (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.767877
Longitud: 17.55247
Lämnings-ID: L1944:7437
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 241:1
Sveriges runinskrifter: U845, (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: viggeby) bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7437