Runsten U840, L1943:667 i Dalby
Foto av Runsten U840, L1943:667 i Dalby
Foto av Runsten U840, L1943:667 i Dalby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmfríðr ok Folkvé létu reisa stein þenna eptir Þorstein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,75 m lång och 1,2 m bred. Inskriften är åt Ö. Runhöjd 5-5,5 cm. Runstenen är inmurad i östra väggen av sakristian, liggande på högra sidan. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmfrid och Folkvi läto resa denna sten efter Torsten, sin fader." Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränförhöjning invid brant sjödalgång. Avplanad gräxbeväxt kyrkogårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I östra väggen av sakristian i Dalby kyrka, 0,3 m N om långhusväggen. 10 m V 10cg S om kyrkogårdsmur (N 10cg V-S 10cg Ö)."
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.75988
Longitud: 17.573113
Lämnings-ID: L1943:667
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 125:1
Sveriges runinskrifter: U840, (Upplands runinskrifter)
Plats: Dalby kyrka
Placering: Inmurad i sakristians yttre vägg.
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Öpir 1 (A) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:667