Runsten U1106, L1944:9420 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôrundr ok Brynjulfr, Ingifastr létu reisa stein at Ásbjôrn, fôður sinn. Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m hög, 1,4 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,4 m tjock. Ristningen åt SSÖ. Runhöjd 7-8 cm. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jorund och Brynjulv, Ingefast läto resa stenen efter Åsbjörn, sin fader. Öpir ristade." Rest 1948. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande lermark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S om sydligaste hörnet av uthus , 7 m NNÖ nordligaste hörnet av boningshus."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.93792
Longitud: 17.495183
Lämnings-ID: L1944:9420
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 337:1
Sveriges runinskrifter: U1106, (Upplands runinskrifter)
Plats: Äskelunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9420