Runsten U1092, L1944:9557 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ósníkinn ok Randvé létu reisa stein þenna at Stóra. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Pestkyrkogård? 15x10 m (Ö-V) bestående av ca 58 högar, 0,5-1,0 m diam, 0,1-0,2 m h. Högarna ligger i rader med 7-8 st i varjerad. Vid besiktningen 1979 kunde endast ett fåtal av de upprivnahögarna iakttagas pga den höga markvegetationen. 2) Höglikn. lämning, 8 m diam, 0,5 m h. I mitten en grop, 3 m diam 0,6 m dj. Högen synes bestå av kol- och askbemängd jord. Några enstaka stenar,0,1-0,3 m st skörbrända. Bevuxen med lövbuskar. Intill och S om ovanstående är: 3) Plats för runsten 2 m diam, 0,2 m dj. Här har den runsten, som nu står vid vägen (nr 73) varit rest. Enl. uppg.av hr Jansson, Nyvle. 12 m V 40cg N om ovanst. är en husgrund från 1920-talet. 2 m Ö om NÖ delen av nr 1 är: 4) Stensättniningsliknande lämning 14 m diam, 0,2 m h. övertorvad med i ytan enstaka stenar. 0,2-0,5 m st. Bevuxen med enbuskar. En stubbe. Naturbildning. Vid besiktningen 1979 kunde nr 4 ej iakttags. Möjligen bortschaktad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt Ö-sluttande moränmark ovan åkermark. Igenväxande hagmark mellan åkermark och skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.956594
Longitud: 17.522046
Lämnings-ID: L1944:9557
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 69:3
Sveriges runinskrifter: U1092, (Upplands runinskrifter)
Plats: Nyvla
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Kjule (A), osäker attribution gjord av Brate
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9557