Runsten U1089, L1944:9048 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vígi lét reisa stein eptir Ingjald, fôður sinn. Jôfurfast. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1,7 m hög, 1,4 m bred (toppen avsmalnande) (NÖ-VS) och 0,45 m tj. Ristningen mot SÖ. Runhöjden ca 8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "Vige lät resa stenen efter Ingjald, sin fader. Jovurfast." Uppmålad 1999."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsatser på svag moränsluttning åt SV. Hagmark mellan tomtmark och åkermark. Delvis igenväxande."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I S intill landsvägen som utgör gravfältets SÖ gräns."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.93123
Longitud: 17.587325
Lämnings-ID: L1944:9048
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 313:2
Sveriges runinskrifter: U1089, (Upplands runinskrifter)
Plats: Marsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9048