Runsten U1085, L1944:8652 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gulleifr ok Sjóli létu reisa eptir Ingifast, son Jôrundar/Jôrunda. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 1085, granit, 1,4 m h, 1,6 m br vid basen (N-S) och 0,2-0,4m tj. Avsmalnande uppåt. På Ö sidan ristningen. Ristningens höjd, 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gullev och sioli läto resa efter Ingefast, Järunds son." Rengjord 2006. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag lersluttning åt S. Tomtmark (gräsmatta) beväxt med enstaka lövträd intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V körväg och 4 m N dike."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.972005
Longitud: 17.56653
Lämnings-ID: L1944:8652
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 9:1
Sveriges runinskrifter: U1085, (Upplands runinskrifter)
Plats: Högsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit med ljusgrått ytskikt
Runristare: (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8652