Runsten U1080, L1944:9402 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sighvatr ok Karl létu reisa stein eptir Halfdan, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,98x0,28 m och 0,53 m tjockt. Inmurat i uppgången i källaren, i S murväggen omedelbart intill och utanför källardörren. Ca 0,5 m över golvet i källartrappgång. Ristningen åt N, runhöjd ca 6-7 cm. Fragmentet framtogs våren 1976 och uppmålades i samband med besiktningen år 1978 och placerades tills vidare ca 15 m V om bostadshuset. 1979 års inv: Numera planade på marken, 17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus, intill en kvarnsten av sandsten. Enligt Runverket ska ett fragment till av U 1080 finnas inmurat som fundament i skorstenen i Bertil Erikssons hus i Sundbro (enligt uppgift 1977). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigvat och Karl läto resa stenen efter Halvdan, sin fader." Återfunnen 1976. Uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926377
Longitud: 17.528369
Lämnings-ID: L1944:9402
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 336:1
Sveriges runinskrifter: U1080, (Upplands runinskrifter)
Plats: Forkarby
Placering: Vid Sundbro.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd granit
Runristare: Öpir 1 (A) [knappast Öpir, för få runor för attr., Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9402