Runsten U1071, L1941:8835 i Åkerby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten granit, ca 1,7 m h 1,25 m br (Ö-V) och 0,35 m tj. Ristningen mot S. Runslingan är 12-15 cm bred. Stenen står invid en gammal, nu igenlagd väg. I ungefär NNV-SSÖ riktning mot Tuna. Kraftigt lutande åt S vilande på röjningssten. Se bild i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. Dikeskant i åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NV bygräns (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.931014
Longitud: 17.500518
Lämnings-ID: L1941:8835
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 26:1
Sveriges runinskrifter: U1071, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sylta, söderby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8835