Runsten U1060, L1944:5962 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ok Karl létu hôggva at Eist, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i tidigare jordfast sten, numera rest av, röd granit, 1,9 m hög, 0,9 m bred (N-S) och 0,95 m tjock. Ristningen på den flata sidan mot Ö. Runhöjd 0,07 m. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Karl läto hugga till minne av Est, sin fader." Flyttad och uppmålad 1973. Uppmålad 1994."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg, flack moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N 20cg V om NÖ hörnet på bostadshus, 7 n V 30cg S om väg (N25cg V-S 25cg Ö) och 5 m SSÖ om tomtgräns (ÖNÖ-VSV)."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.023287
Longitud: 17.55692
Lämnings-ID: L1944:5962
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 40:1
Sveriges runinskrifter: U1060, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 1048 och 1050.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5962