Runsten U1059, L1944:3139 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét rétta ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,3 m hög, 1,15 m bred (N 30cg V-S 30cg Ö), ca 0,30-0,55 m tjock. På den mot V vända sidan ristningen. Runhöjd 7 cm. Enl uppgift har stenen använts som spishäll, varvid ristningen till stor del avflagnats. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... lät uppresa ..." Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack, sandig mark. Skogsmark (tall och granskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m Ö 40cg N om hörn på lada. 1 m Ö 20cg N om brukningsväg (N 20cg V-S 20cg Ö)."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.064167
Longitud: 17.530783
Lämnings-ID: L1944:3139
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 218:1
Sveriges runinskrifter: U1059, (Upplands runinskrifter)
Plats: Såpebo, möboda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3139