Runsten U1047, L1944:6169 i Björklinge
Foto av Runsten U1047, L1944:6169 i Björklinge
Foto av Runsten U1047, L1944:6169 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eygeirr ok Ketilbjôrn ok Gísl(?) ok Ígull létu rétta stein eptir Eybjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödgrå granit, 1,55 m hög, 0,9 m bred (Ö 15cg S-V 15cg N), 0,2 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,060-0,065 m. Stenen har hittats vid rivningen av kyrkogårdsmuren 1865. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Öger och Kättilbjörn och Gisl och Igul läto uppresa stenen till minne av Öbjörn, sin fader." Uppmålad 1977. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V 20cg N om nr 25:1 är 25:2."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026872
Longitud: 17.552662
Lämnings-ID: L1944:6169
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 25:2
Sveriges runinskrifter: U1047, (Upplands runinskrifter)
Plats: Björklinge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd grovkornig gnejsgranit
Runristare: Ingulv (A) [Ej Ingulv, däremot samma som U 1111, Hagsten-Karlsson 2000]; (Likbjörn (A))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6169