Runsten U1040, L1942:8783 i Tensta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... Ketilmundr. Kjúli(?) risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit 1,6 m h 0,65 m br (C 20cg N-V 20cg S) och0,65 m tj. Ristning mot N 20cg V. Runhöjd 0,06 m. Stenen lutar mot NNV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Hagmark, intill åkermark och väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S 20cg V om åkerhörn. 5 m SÖ om väg (SV-NÖ)."
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.055467
Longitud: 17.618849
Lämnings-ID: L1942:8783
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 3:1
Sveriges runinskrifter: U1040, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fasma
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig granit
Runristare: Kjule (S) (och Osniken (S) och Kättilmund (S))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8783