Runsten U1027, L1942:2638 i Lena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Ígull ok Gísl, Eyndr(?) létu ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Gravfält 90x60 m (N-S) bestående av 30 fornlämningar. Dessa utgöres av 6 högar, 24 runda stensättningar. Inom gravfältet finnsockså 2 runstenar, 1 runstensfragment och 1 skålgropsförekomst.Högarna är vanligen 3-12 m diam och 0,5-1 m h. Några har i mittengrop och några är skadade i kanterna av vägdragning. En hög är ca 20 m diam och 2,5 m h. Den har i mitten grop 3 m diam, 0,5 m dj. Denna hög utgör gravfältets S del och på dess krön är runstenarna och runstensfragmentet placerat. Av stensättningarna är 14 stycken 3-5 m diam, 0,1-0,4 m h och 7 stycken är 6-10 m diam och 0,3-1 m h. Många gravar är skadade av en väg som går tvärs över gravtäcket och några är skadade av att de genomskärs av kyrkogårds muren. På den stora högen inom gravfältet är 2 runstenar och 1 runstensfragment resta. b) Runsten, grå granit, 1,6 m h, 0,7 m br (N30cg V-S 30cg Ö) och 0,2 m tj. Triangulär genomskärning. Runhöjd7 cm. Ristningen vetter mot ? . (U 1026). c) Runsten, del av, blågrå granit, 1,16 m h, 0,72 m br (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,25 m tj. Rektangulär genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SV. Högra delen avslagen av vilken nedre delen nu ligger påmarken intill runstenen. Stenen är fastgjuten i betongblock. (Se93d). (U 1027). SÖ om c är: d) (tidigare 95:2) Runstensfragment,gråblå granit, 0,8x0,3x0,25 m. Enbart slinga med ornament. Fragmentet tillhör runsteneen nr 93c. I SV hörnet av bogårdsmurens S sida är i muren: e) Skålgropsförekomst i lös sten. Stenen är 0,6 ml och 0,4 m br på bredaste stället. Den är belägen i andra skiftet nedifrån och ligger näst längst ut mot hörnet. Skålgroparna, 6till antalet, är 5-6 cm diam och 0,4-0,6 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen och V-sluttningen av rullstensås (N-S). Betad hagmark intill kyrkogård samt i S tomtmark. Nivå 30-35 möh."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NÖ delen gränsar intill bogårdsmuren till kyrkogård; N delen löper intill bygräns (Ö-V); V delen gränsar intill Ö långsidan av uthus."
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.010895
Longitud: 17.720922
Lämnings-ID: L1942:2638
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 93:3
Sveriges runinskrifter: U1027, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lena kyrka
Placering: 70 m S om bogårdsmurens SV hörn.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Samma som gjort U 1026.
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2638