Runsten L1944:8870 i Bälinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 1119, del av, 78x50x52 cm. Fragmentet är uppe i brovalvet, i dess V kant, nära valvkrönet, något åt N. Det är fortfarande imålat. Enligt Runverket fanns en hel runsten i Örke, Skuttunge socken, vilken slogs sönder under 1700-talets senare hälft, se Skuttunge 132:1. (Anmälan dnr 4876/88) - - - Revideringsinventering 1979: Kunde ej lokaliseras 1979 pga kraftig sly och gräsvegetation samt upplagda rishögar. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragna lät uppresa stenen efter sin fader Otvagen." [rana + lit × rita × stin ×] yftiR + faþur s[in × uþuahin] Förstagångsinventeringen 1952: Runsten 1 m lång (ÖNÖ-VSV), 0,5 m bred och 0,5 m tjock. På sidan mot vattnet ristningen. Uppmålad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åravin."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill VSV brofästet."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.975788
Longitud: 17.575496
Lämnings-ID: L1944:8870
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8870