Runsten L1941:2596 i Uppsala
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gravfält med runstenar och minnessten inom en yta av 60x20-40m (NV-SÖ) bestående av 9 fornlämningar. Dessa utgöras av 6 rundas tensättningar, 2) 2 runstenar och 3) 1 minnessten. De rundastensättnin garna är 3,5-9 m diam (fem är 3,5-6 m diam, en är 9m diam) och 0 ,1-0,2 m h. Övertorvade ett par med i ytan ochkanterna enstaka 0 ,3-0,6 m st stenar. Den minsta har delvissynlig kantkedja, 0,1-0 ,2 m h, av 0,25-0,35 m l stenar. Den somär 6 m diam har intill V NV kanten en kantställd sten, 1,9x0,5 mst (NV-SÖ) och 1 m h. Möj ligen ursprungligen rest. Dennastensättning är urschaktad i N de len. Den störstastensättningen, belägen i NV:e delen, har i S ka nten enmöjligen ursprungligen rest sten, nu kullfallen. 1,75 m l (N-S),1 m br och 0,4 m tj. Från centrala delen och ut till NV k antenär en urschaktning. 5x2 m st (NV-SÖ) och 0,15 m dj. Två har gropi mitten, 1 resp 1,5 m diam och 0,1 resp 0,15 m dj. Den sen areav denna är kantskadat i SÖ av en gammal väg. De två runstenarna är belägna i VSV kanten av gravfältet. Den N är 1,35 m h,1,1 5 m br (NV-SÖ) och 0,7 m tj. Ristningen på den SV bredsidan.Runh öjd 6-7 cm. Den S är numera 1,1 m h, 2 m br (NV-SÖ) och0,35 m tj . Ristningen på den SV bredsidan. Runhöjd 6-8 cm. Övredelen är a vslagen och saknas. Minnesstenen, belägen i ÖSÖ:edelen, är av gr anit, liggande, 1,6x1,1 m st (N 10cg V-S 10cg Ö)och intill 0,4 m h. På den mot V svagt sluttande plan ovansidanär inristat följa nde inskrift: "TILL MINNE AV EN BATALJONUPPLÄNDSKT INFANTERI SOM HÄR HADE SIN UTRUSTNINGSPLATSBEREDSKAPSÅREN 1940 - 1945 KAMRATF ÖRENINGEN UGGLORNA RESTESTENEN ÅR 1970" Inristningen är fylld med svart färg 1,25 mSSV härom är en informationsskylt uppsatt av kamratföreningenUgglorna. Gravfältet övertväras i centrala de len av en väg(NÖ-SV). Gravfältet är beväxt med små dungar av löv träd. Yngrejäå-gravfält till Bolsta (se även nr 72). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låga moränförhöjningar i flack lerslätt. Grönområde av hagmarkskaraktär omgivet av tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I NV intill tomtgräns (NÖ-SV); i ÖSÖ intill tomtgräns(NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.871358
Longitud: 17.697573
Lämnings-ID: L1941:2596
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 82:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2596