Runristning L1942:2122 i Lena
Foto av Runristning L1942:2122 i Lena
Foto av Runristning L1942:2122 i Lena
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Gravfält 90x60 m (N-S) bestående av 30 fornlämningar. Dessa utgöres av 6 högar, 24 runda stensättningar. Inom gravfältet finnsockså 2 runstenar, 1 runstensfragment och 1 skålgropsförekomst.Högarna är vanligen 3-12 m diam och 0,5-1 m h. Några har i mittengrop och några är skadade i kanterna av vägdragning. En hög är ca 20 m diam och 2,5 m h. Den har i mitten grop 3 m diam, 0,5 m dj. Denna hög utgör gravfältets S del och på dess krön är runstenarna och runstensfragmentet placerat. Av stensättningarna är 14 stycken 3-5 m diam, 0,1-0,4 m h och 7 stycken är 6-10 m diam och 0,3-1 m h. Många gravar är skadade av en väg som går tvärs över gravtäcket och några är skadade av att de genomskärs av kyrkogårds muren. På den stora högen inom gravfältet är 2 runstenar och 1 runstensfragment resta. b) Runsten, grå granit, 1,6 m h, 0,7 m br (N30cg V-S 30cg Ö) och 0,2 m tj. Triangulär genomskärning. Runhöjd7 cm. Ristningen vetter mot ? . (U 1026). c) Runsten, del av, blågrå granit, 1,16 m h, 0,72 m br (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,25 m tj. Rektangulär genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SV. Högra delen avslagen av vilken nedre delen nu ligger påmarken intill runstenen. Stenen är fastgjuten i betongblock. (Se93d). (U 1027). SÖ om c är: d) (tidigare 95:2) Runstensfragment,gråblå granit, 0,8x0,3x0,25 m. Enbart slinga med ornament. Fragmentet tillhör runsteneen nr 93c. I SV hörnet av bogårdsmurens S sida är i muren: e) Skålgropsförekomst i lös sten. Stenen är 0,6 ml och 0,4 m br på bredaste stället. Den är belägen i andra skiftet nedifrån och ligger näst längst ut mot hörnet. Skålgroparna, 6till antalet, är 5-6 cm diam och 0,4-0,6 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen och V-sluttningen av rullstensås (N-S). Betad hagmark intill kyrkogård samt i S tomtmark. Nivå 30-35 möh."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NÖ delen gränsar intill bogårdsmuren till kyrkogård; N delen löper intill bygräns (Ö-V); V delen gränsar intill Ö långsidan av uthus."
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.012362
Longitud: 17.722078
Lämnings-ID: L1942:2122
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 93:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2122